กรณีผู้ขายฝากต้องการนำเงินไปชำระหนี้ให้กับผู้รับซื้อฝาก เพื่อไถ่ถอนขายฝากที่ดิน  แต่ไม่สามารถนำเงินที่เป็นสินไถ่ไปชำระแก่ผู้รับซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  เช่นติดต่อไม่ได้ บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมไป “ให้ผู้ขายฝากนำเงินสินไถ่ดังกล่าว ไป วางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาขายฝาก โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ได้ที่สำนักงานบังคับคดี ”

เมื่อผู้ขายฝากดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก  (ผู้ไถ่)  นับแต่เวลาที่วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  เมื่อวางทรัพย์แล้วผู้ขายฝาก (ผู้ไถ่)  ควรนำหลักฐานการวางทรัพย์ดังกล่าวพร้อมสำเนาโฉนดที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก  พนักงานเจ้าหน้าที่จะหมายเหตุกลัดติดไว้ในโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินและ ลงบัญชีอายัดให้ทราบถึงกรณีวางทรัพย์  กรณีนี้ถือว่าเป็นการไถ่ถอนแล้ว ผู้รับซื้อฝากจะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดต่อไป อีกไม่ได้

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply