• โฉนดตัวจริง
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
  • ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีหย่า ต้องเตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่ามาด้วย)
  • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย
  • กรณีเป็นคอนโด ต้องเตรียมใบปลอดหนี้มาด้วย