• ผู้กู้มาทำการกู้เงินจำนวน 500.000 บาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 % ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี  ผู้กู้จะต้องชำระดังนี้
  • 500,000*1 = 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 1 % ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี
  • ถ้าผู้กู้เงินมาตัดต้น เช่น นำเงินคืน 300,000 บาท ก็จะเหลือเงินที่ยังเป็นหนี้ 200,000 บาท ก็จะนำยอดที่เหลือ 200,000 มาคำนวณดอกเบี้ย  คือ 200,000*1% = 2,000 บาท เดือนต่อมาก็นำส่งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวเป็นต้นไป