ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (เรารับเฉพาะบุคคลธรรมดา)
  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หักณที่จ่าย) : ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร

  2. ค่าธรรมเนียมการนำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมินหรือราคาขายแล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า

  3. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1

  4. ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอากรแสตมป์หรือธุรกิจเฉพาะ) : 200 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท (0.50%) ตามราคาซื้อขายแตไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

  5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี) : 3.3% ของราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน